Проекти
и клиенти
Текущи и завършени проекти на компанията

„ДЛВ“ ЕООД обекти

1. Текущ ремонт на територията на Столична община V зона-райони Искър, Слатина, Кремиковци“
Възложител: Столична община.

2. Изграждане на кръгово кръстовище на ул.“Юрий Гагарин“ и ул.“Благой Гебрев“, находящ се в гр.Перник, кв.“Изток“.
Възложител: Община Перник.

3. Преасфалтиране на ул.“Цар Симеон“ в участъка от ул.“Опълченска“ до бул.“Христо Ботев“ по съществуващо положение ,район Възраждане.
Възложител: Столична община.

4. Парк на предизвикателствата -алтернативни занимания и забавления за деца и младежи,културни изяви /Войниковец/по проект №BG16RFOP001-1.018-0002“ Подобряване на градската среда в град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г.
Възложител: Община Перник.

5. Изграждане на улиица „Костенец“, кв. Църква, първи етап от о.т. 275 до о.т. 303.
Възложител: Община Перник.

6. Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции: обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;
Възложител: Община Перник.

7. Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища IV класна пътна мрежа в община Перник за втора обособена позиция.
Възложител: Община Перник

8. Изкопаване,транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000м3 откривка от I участък на I-во насипищно стъпало от вътрешното насипище на рудник „Трояново -14 за нуждите на рудник „Трояново-север“.
Възложител: “Мини Марица-Изток“ЕАД.

9. Изкопаване,транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000 м3 откривка от II участък на I-во насипищно стъпало от вътрешното насипище на рудник „Трояново-14" за нуждите на рудник „Трояново-север“.
Възложител: “Мини Марица-Изток“ЕАД.

10. Работи по отстраняване на горния пласт на почвата в рудник „Трояново- 3“, с. Медникарово, в това число землището на с. Полски градец и землището на с. Обручище.
Възложител: “Мини Марица-Изток“ЕАД.

11. „Доставка на асфалтови смеси по обособени позиции“ обособена позиция 1 “Доставка на битумна емулсия и асфалтови смеси“,обособена позиция 2: “Доставка и полагане на топла асфалтова смес“, обособена позиция 3: “Изкърпване на дупки и деформации със студена асфалтова смес“
Възложител: Община Кюстендил.

12. „Благоустрояване и паркоустройствено решение на част от Централен градски парк, гр.Перник.
Възложител: Община Перник

13. „Пешеходни направления по ул.“Струма“ от ос.т.860 до ос.т.898, ул.“Отец Паисий“от ос.т.903 до ос.т.978,бул.“Георги С.Раковски“ от ос.т.861 до ос.т. 833,ул.“Миньор“ от ос.т.898 до ос.т.903,ул.“Бенковски“от ос.т.957 до ос.т.900, ул.“Княз Александър Батенберг“ от ос.т.949 до ос.т.959.
Възложител: Община Перник

14. „Велоалея - ул. “6-ти май“, ул. “Ю.Гагарин“, ул. “Ленински проспект“ край парк - кв. Изток.
Възложител: Община Перник

15. Подобект: УПИ I за озеленяване, кв. 241; Подобект: УПИ III за информационен център, кв. 282; Подобект: Пешеходни направления по: бул. “Кракра“ от ос.т. 898 до ос.т.1015“.
Възложител: Община Перник

16. Реконструкция и модернизация на парк „Митко Соколов“, кв. Драгановец, кв. 6, гр. Перник.
Възложител: Община Перник

17. Благоустрояване на обществени пространства в централна градска част, гр. Перник - кв. 222; кв. 225; кв. 226; кв. 227.
Възложител: Община Перник

18. Обновяване на вътрешно квартални пространства и паркоустрояване - кв. 233 УПИ I и УПИ III.
Възложител: Община Перник

19. Полагане на трошено каменна настилка и настилка от гасена шлака на компрометирани участъци и на неизградени улици на територията на община Перник.
Възложител: Община Перник

20. Инженеринг-проектиране и строителство на общински път с. Студена, община Перник.
Възложител: Община Перник

21. Ползване на техника за извършване на работи на обект: АМ “Струма“ - Лот 3,3 Кресна-Сандански от км 397+000 до км 420+624
Възложител: ГБС - Инфраструктурно строителство АД

22. Транспорт утайки.
Възложител: Софийска вода

23. “Доставка на скална маса за обект „Военна рампа”.
Възложител: Софийска вода

24. „Доставка на скална маса за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД.
Възложител: ВК Перник

Сертификати и лицензи

Лицензи на "ДЛВ" ЕООД и "ДЛВ-СИ" ООД за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение.

license-dlv-icon

Лиценз
за международен превоз

Преглед
license-dlv-icon

Лиценз
за международен превоз

Преглед
За служители
Български