Услуги > Производство на асфалтови смесиПроизводство
на асфалтови смеси


Асфалтовите смеси /битумни смеси/ са сертифицирани от Независима строителна лаборатория „ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД със сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0151 и отговарят на изискванията на стандарта БДС EN 13108-1:2006 – Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон
Асфалтовите бази на фирма „ДЛВ“ са с капацитет 90 и 200 тона/час
Произвеждани битумни смеси:

Асфалтобетон АС 11,2 изн. А 50/70
Асфалтобетон АС 11,2 изн. А 45/80-65
Асфалтобетон АС 11,2 изн. В 50/70
Асфалтобетон АС 12,5 изн. А 50/70
Асфалтобетон АС 4 50/70
Асфалтобетон АС 16 биндер 50/70
Асфалтобетон АС 22,4 биндер 50/70
Асфалтобетон АС 22,4 биндер 25/55-55
Асфалтобетон АС 31,5 осн. А0 50/70
За служители
Български